• Spoznajte nás

    • HISTÓRIA ŠKOLY

     Názov našej školy Stredná odborná škola je súčasný. Oficiálne sa tak nazývame od 1.februára 2009. História našej školy má však svoje korene až niekoľko desaťročí dozadu.
     Míľniky v histórii:
     1. 9. 1961 - Učňovské stredisko pri SLZ v Hnúšti
     teoretické vyučovanie zabezpečovala Učňovská škola v Rimavskej Sobote
     odborný výcvik sa vykonával v učňovských dielňach SLZ

     1. 9. 1979 - SOUCH v Hnúšti v rámci SLZ
     7 tried a 3 odborné učebne - touto úpravou priestorov bola zabezpečená
     komplexná výučba teoretického vyučovania, odborného výcviku aj výchovy
     mimo vyučovania
     za dobu svojej existencie učilište vychovalo viac ako 4500 absolventov

     1. 2. 1991 - škola sa stala samostatným právnym subjektom
     1. 9. 1995 - názov SOU Hnúšťa

     v prvom roku existencie sa vyučovali tieto odbory:
     chemik operátor, gumár - plastikár, prevádzkový zámočník, prevádzkový
     chemik, mechanik meracích a regulačných prístrojov

     popri dennom štúdiu - aj štúdium v strednej škole pre pracujúcich

     1987/1988 - zriadený učebný odbor – mechanik opravár 1988/1989 - zaradený do siete učebný odbor krajčír
     pribudol učebný odbor stolár, so zameraním na výrobu nábytku a zariadení.
     na učebné odbory nadväzuje dvojročné nadstavbové štúdium

     1995 - nová organizačná zložka - Učilište
     zabezpečuje vyučovanie žiakov v dvojročných učebných odboroch, ktorí ukončili základnú školu v 6. ročníku a v nižších triedach ako 9. ročník

     1. 9. 1991 - zriadená Dievčenská odborná škola s veľmi atraktívnym študijným odborom opatrovateľka
     naň nadväzuje dvojročné nadstavbové štúdium – sociálne služby.

     1997 - zriadený nový študijný odbor obchod a podnikanie
     4-ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou

     1. 9. 2004 bola zriadená Spojená stredná škola, ktorej organizačnou zložkou bolo SOU a jeho zložka Učilište a organizačnou zložkou Dievčenská odborná škola

     1. 9. 2008 vzniká Spojená škola s tromi organizačnými zložkami Stredná odborná škola

     1. 9. 2007 - zriadené nové trojročné učebné odbory mechanik opravár – stroje a zariadenia a umelecký kováč a zámočník, dvojročný učebný odbor technické služby v autoservise

     1. 9. 2009 – zriadený nový študijný odbor sociálno-výchovný pracovník, ktorý postupne nahradí študijný odbor opatrovateľka

     1. 9. 2011 – zriadený nový učebný odbor tesár, trojročné štúdium ukončené záverečnou skúškou

      

     Riaditeľ školy: Ing. Miloš Mäsiar

     PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

     UČITELIA
     Ing. Jana Hlôšková
     Mgr. Janette Ferancová
     Ing. Ján Fekiač
     Mgr. Patrícia Lengyelová
     Ing. Jana Maňovská
     Ing. Pavel Ostrica
     Mgr. Jana Kožiaková                                                                                                                                                 Mgr.Lucia Sojková                                                                                                                                                             Mgr. Tatiana Gecková                                                                                                                                                       Mgr. Lucia Vančíková                                                                                                                                                              Ing. Radoslav Rončák                                                                                                                                                          Mgr. Juliána Dovalová

     MAJSTRI ODBORNEJ VÝCHOVY
     Bc. Milan Parobek                                                                                                                                                         Gabriel Polčáni                                                                                                                                                                     Gabriela Medveďová                                                                                                                                                       Ladislav Leng                                                                                                                                                                       Milan Kyseľ

     NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI                                                                                                                       ekonómka: Nataša Chovancová
     sekretárka, pokladníčka: Ľubica Ladiková
     personalistka: Jolana Macháčková
     upratovačky: Ingrid Kasáčová, Beata Antalová                                                                                  
      

      

      

     VYBAVENIE ŠKOLY
     6 bežných tried

     8 odborných učební:


     • jazykové laboratórium

     • odborná učebňa slovenského jazyka, literatúry a občianskej náuky

     • odborná učebňa stolárska

     • odborná učebňa strojárska

     • odborná učebňa informatiky 

     • odborná učebňa sociálno-výchovného pracovníka

     • multimediálna odborná učebňa


     škola má spoločenskú miestnosť
     v okolí školy sú priestory na loptové hry
     manažment školy a sekretariát má svoje priestory
     učitelia využívajú svoje kabinety a zborovňu
     škola má pomerne dobre vybavenú knižnicu, ktorá slúži ako informačné centrum
     výchovný poradca má k dispozícii kabinet, kde sa stretáva so žiakmi, rodičmi, sociálnymi zamestnancami a pod.
     prízemie školy - žiacka šatňa a kotolňa
     hygienické zariadenia - pre dievčatá na 2. poschodí, pre chlapcov na 1. poschodí, na 2. poschodí je hygienické zariadenie pre zamestnancov školy
     škola má sklad učebníc a registratúrne stredisko

      

     VÍZIA ŠKOLY

     • je orientovaná na kvalitatívne charakteristiky budúceho absolventa so zameraním na požiadavky súčasnej spoločenskej praxe
     • naším cieľom je podporovať dôležité schopnosti, ktoré spoločnosť od človeka očakáva a ktoré mu majú pomôcť uplatniť sa na trhu práce: Sebavedomie, sebariadenie, empatiu, sebamotiváciu a angažovanosť; dôraz pritom kladieme na emocionálnu inteligenciu
     • je prioritne zameraná na žiaka s jeho konkrétnymi schopnosťami, zručnosťami i problémami,
      z nadhľadu dlhoročných skúseností ho usmerníme a pomôžeme mu vypracovať sa na humánne orientovanú osobnosť, odborne erudovanú, samostatnú a kreatívnu, využívajúcu modernú informačnú techniku
     • je zameraná na odborníka, ktorý má svoj cieľ a chce sa uplatniť prioritne v regióne, ale aj na ktoromkoľvek inom trhu práce

      

     Špecifické ciele:


     1. Pripraviť študentov pre skutočný život, aby sa vedeli orientovať v reálnych možnostiach pri hľadaní zamestnania, aby si uvedomovali dôležitosť a potrebu celoživotného vzdelávania pre uplatnenie sa na trhu práce.
     2. Klásť dôraz na etické vystupovanie – čestnosť, pravdovravnosť, toleranciu, schopnosť vedieť prejavovať empatiu, mať dobré komunikačné zručnosti.
     3. Dať študentom dobré základy odborných znalostí.
     4. Ukázať študentom nevyhnutnosť počítačovej gramotnosti ako aj využívania možností elektronickej komunikácie (elektronická pošta, internet) ako bežného prostriedku dorozumievania a získavania informácií v súčasnom svete.
     5. Vypestovať v študentoch schopnosť obstáť v cudzom prostredí – prostredníctvom zapájania sa do medzinárodných projektov povzbudiť u nich učenie sa cudzích jazykov, aby dokázali v cudzom jazyku komunikovať, vedieť vyjadriť, prípadne si obhájiť svoj názor. Zároveň ich v rámci týchto projektov učiť novým dimenziám multikultúrneho myslenia obyvateľov Európy.
     6. Propagovať medzi študentmi zdravý spôsob života – bez alkoholu, drog, cigariet, orientovať ich na aktívne využívanie voľného času.

      

     SPOLUPRÁCA

     Škola rozvíja všetky formy spolupráce so sociálnymi partnermi a verejnosťou. Predovšetkým sa zameriava na pravidelnú komunikáciu so svojimi zákazníkmi – žiakmi, ich rodičmi a zamestnávateľmi.
     Rodičia
     Zástupcovia rodičov sú členmi Rady školy. Všetci rodičia sú informovaní o študijných výsledkoch a dochádzke žiakov na triednych schôdzkach a na konzultáciách s vyučujúcimi alebo triednym učiteľom. Zároveň sú rodičia informovaní o aktuálnom dianí na škole, o pripravovaných akciách prostredníctvom www stránky školy alebo priamo e-mailom.
     Cieľom školy je zvýšiť komunikáciu s rodičmi. Jednou z hlavných úloh školy bude začať spoluprácu s rodičmi na školských vzdelávacích programoch. Chceme zvýšiť podiel rodičov hlavne na mimoškolských aktivitách. Sme maximálne otvorení všetkým pripomienkam a podnetom zo strany rodičovskej verejnosti. Vedenie školy sa zúčastňuje zasadnutí výboru Rady rodičov.
     Zamestnávatelia
     Škola aktívne spolupracuje so zamestnaneckými organizáciami nachádzajúcimi sa v blízkom okolí. Spolupráca je zameraná hlavne na poskytovanie odborného výcviku a súvislej odbornej praxe, materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, tematické prednášky, besedy a súťaže, sprostredkovanie rôznych zaujímavých exkurzií a výstav. Zástupcovia zamestnávateľov sa zúčastňujú pravidelne na zasadaniach Rady školy a aktívne pôsobia v rámci odborného výcviku ako inštruktori. Poskytujú odbornú literatúru pre teoretické vyučovanie a sprostredkujú aktuálne informácie o zmenách a vývoji nových technológií. Väčšina zamestnávateľov zamestnáva aj našich absolventov.
     Iní partneri
     Škola aktívne spolupracuje v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu s ďalšími partnermi ako sú:

     • Domov dôchodcov v Klenovci,
     • MŠ a ZŠ v Hnúšti,
     • praktickí a odborní lekári v Hnúšti,
     • policajný zbor,
     • zriaďovateľ,
     • mestský úrad,
     • pedagogicko-psychologické poradne.
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola, Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa
   • +421 475 422 426
   • Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa Slovakia
   • 37956230
   • Ing. Miloš Mäsiar
   • +421 905 405 188 riaditel@soshnusta.sk
   • Gabriel Polčáni, +421 905 405 281
   • Nataša Chovancová, +421 905 499 751
   • Ľubica Ladiková, +421 475 422 426, +421 904 101 596 sekretariat@soshnusta.sk
   • Mgr. Janette Ferancová, +421 908 913 520 janette.ferancova@gmail.com j.ferancova@soshnusta.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje