• 2-ročný študijný odbor (nadstavbové štúdium) ukončené maturitnou skúškou (doklad o vzdelaní: maturitné vysvedčenie):

    • Študijný odbor 3347 L DREVÁRSKA A NÁBYTKÁRSKA VÝROBA
     Ide o dvojročný nadstavbový študijný odbor, ktorý nadväzuje na učebný odbor stolár a pripravuje žiakov so širokým všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami i praktickými zručnosťami tak, aby boli schopní vykonávať kvalifikovanú a samostatnú prácu v oblasti spracúvania dreva, výroby nábytku a drevených výrobkov, ich údržby a obnovy. Štúdium je ukončené maturitnou skúškou a je plnohodnotnou prípravou pre štúdium na vysokej škole rôzneho zamerania.

     Všeobecno-vzdelávacie predmety:
     slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk (anglický jazyk, ruský jazyk, nemecký jazyk), matematika, fyzika, dejepis, občianska náuka, informatika, technika a korešpondencia, telesná výchova.
     Odborné predmety: ekonomika a podnikanie, konštrukčné cvičenia, výrobné zariadenia, technológia, prax.
     Voliteľné predmety: konverzácia v cudzom jazyku, manažment osobných financií, grafické systémy.

     Možnosti uplatnenia absolventa: Absolvent sa môže uplatniť vo výrobných podnikoch, ako pracovník v technologických, konštrukčných, hospodárskych aj obchodných činnostiach výroby priemyselného aj individuálneho charakteru, bude pripravený vykonávať aj vlastnú podnikateľskú činnosť.

     Odborná prax:
     Prax je organizovaná v priestoroch odborného výcviku SOŠ Hnúšťa, v drevárskej a stavebno-stolárskej firme Ján Parobek – Inštal Klenovec, vo firme Indeco Rimavská Sobota i v ostatných drevárskych a stolárskych firmách, ktoré spĺňajú podmienky pre realizáciu praxe.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola, Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa
   • +421 475 422 426
   • Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa Slovakia
   • 37956230
   • Ing. Miloš Mäsiar
   • +421 905 405 188 riaditel@soshnusta.sk
   • Gabriel Polčáni, +421 905 405 281
   • Nataša Chovancová, +421 905 499 751
   • Ľubica Ladiková, +421 475 422 426, +421 904 101 596 sekretariat@soshnusta.sk
   • Mgr. Janette Ferancová, +421 908 913 520 janette.ferancova@gmail.com j.ferancova@soshnusta.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje