• Štatút rady školy

    • Štatút Rady skoly pri Strednej odbornej škole v Hnúšti

      

      

     V súlade so zákonom SNR č. 596/2003 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve sa vydáva tento Štatút Rady školy pri Strednej odbornej škole v Hnúšti

      

     Článok 1

     Základné ustanovenia

     RŠ sa ustanovuje pri Strednej odbornej škole (ďalej len SOŠ) a jej sídlo je v priestoroch školy.

      

     Článok 2

     Pôsobnosť a poslanie RŠ

     1. RŠ je ustanovená podľa  zákona SNR č. 596/2003 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, s pôsobnosťou na SOŠ.
     2. RŠ je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý  vyjadruje a presadzuje záujmy školskej správy, rodičov študentov, študentov, pedagogických a nepedagogických pracovníkov v jej kompetencii v oblasti vzdelávania a výchovy.
     3. RŠ plní kontrolnú funkciu voči riaditeľstvu SOŠ.

       

     Článok 3

     Činnosť RŠ

     1. RŠ sa vyjadruje ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa týkajú riadiacej činnosti i fungovania SOŠ v súlade s plánom zasadnutí RŠ predkladá na jej jednotlivé zasadnutia príslušné materiály spravidla v písomnej forme a v požadovanom množstve.
     2. Štatutárnym zástupcom RŠ je jej predseda.
     3. RŠ:

     a, na základe riadne vykonaného výberového konania kandidátov (RŠ nie je  orgánom realizujúcim výberové konanie) navrhuje kandidáta na vymenovanie riaditeľa SOŠ,

     b, navrhuje, alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa SOŠ,

     c, navrhuje, alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie zástupcov riaditeľa SŠ,

     d, vyjadruje sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré menia alebo regulujú vzťahy v organizačnej  a vzdelávacej štruktúre školstva v jej kompetencii.

     1. RŠ materiálne zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu SOŠ, ktoré sa vyčlenia na základe osobitného predpisu.

       

     Článok 4

     Zloženie RŠ a spôsob voľby členov

     1. RŠ má 9 členov.
     2. RŠ sa skladá z nasledujúcich členov, volených tajným hlasovaním, príp. delegovaných:

      a, jedného pedagogického zamestnancov;

      b, jedného nepedagogického zamestnanca;

      c, dvoch zástupcov rodičov študentov školy;

      d, jedného zástupcu študentov;

      e, štyroch delegovaných zástupcov zriaďovateľa;

     3. Voľby sa uskutočňujú tajným hlasovaním na zhromaždeniach všetkých skupín, ktorých zástupcovia a delegáti tvoria RŠ.
     4. Členovia RŠ sú volení na štvorročné funkčné obdobie RŠ. Členom RŠ môžu byť len fyzické osoby spôsobilé na právne úkony a bezúhonné. Členstvo v RŠ je čestné.
     5. Členstvo v RŠ zaniká:

      a, uplynutím funkčného obdobia RŠ,

      b, dobrovoľným odstúpením,

      c, odvolaním v dôsledku právoplatného odsúdenia za úmyselný trestný čin alebo dlhodobým neplnením povinností vyplývajúcich z členstva v RŠ,

      d, úmrtím,

      e, členstvo končí i ukončením vzťahu ku SOŠ (ukončenie pracovnoprávneho vzťahu, štúdia, ukončenie vzťahu rodič študenta – škola),

      f, odvolaním delegovaného člena.

     6. Člen RŠ sa môže uchádzať o opakované zvolenie do novej RŠ.
     7. V prípade zániku členstva pred uplynutím funkčného obdobia RŠ je predseda povinný do 30 dní iniciovať voľbu náhradného člena.

       

     Článok 5

     Rokovací poriadok RŠ

     1. Novozvolená RŠ na svojom prvom zasadnutí zvolí zo svojich členov predsedu RŠ.
     2. Predsedu a podpredsedu RŠ volia a odvolávajú členovia RŠ nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov RŠ.
     3. Predsedu a podpredsedu RŠ môže odvolať rada ak:

      a, bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,

      b, sám o to požiada RŠ,

      c, koná v rozpore so štatútom RŠ,

      d, nie je schopný zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako 6 po sebe nasledujúcich  mesiacov v kalendárnom roku.

     4. Predsedom a podpredsedom RŠ nemôže byť zástupca študentov v RŠ.
     5. RŠ je uznášaniaschopná ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina členov (5 hlasov).
     6. Na platné uznesenie rady je potrebný nadpolovičný počet hlasov členov RŠ   (5 hlasov).  O uzneseniach RŠ hlasuje na zasadnutiach.
     7. RŠ sa schádza 4  krát do roka na riadnom zasadnutí, alebo ak o to požiadajú najmenej dvaja členovia RŠ alebo riaditeľ školy, do 15 dní od doručenia takejto žiadosti. Zasadnutie RŠ zvoláva jej predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
     8. Výročnú správu RŠ predkladá jej predseda najneskôr do 15.apríla nasledujúceho kalendárneho roka.
     9. Predseda RŠ informuje riaditeľa školy o pláne zasadnutí a výsledkoch zasadnutí písomnou formou.

       

     Článok 6

     Hospodárenie RŠ

     1. RŠ zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy, ktoré sa vyčlenia na základe osobitného predpisu.
     2. RŠ nemá vlastný majetok.
     3. RŠ hospodári podľa schváleného rozpočtu.
     4. Návrh rozpočtu predkladá na schválenie RŠ jej predseda, najneskôr do              30. novembra kalendárneho roka.

       

     Článok 7

     Práva a povinnosti člena RŠ

     1. Má právo:

      a, voliť a byť volený,

      b, navrhovať kandidátov na funkciu predsedu RŠ,

      c, byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania RŠ a slobodne sa k nim vyjadrovať,

      d, hlasovať ku všetkým uzneseniam RŠ,

      e, predkladať na jednanie RŠ vlastné námety a materiály.

     2. Je povinný:

      a, zúčastňovať sa zasadnutí RŠ. Neúčasť na troch po sebe nasledujúcich  zasadnutiach sa  môže hodnotiť ako nezáujem o prácu v RŠ a neplnenie povinností člena rady podľa jej štatútu,

      b, zabezpečiť ochranu údajov chránených všeobecne záväznými právnymi normami, alebo po prijatí takéhoto uznesenia radou.

       

     Článok 8

     Práva a povinnosti predsedu a podpredsedu  RŠ

      

     1. Predseda RŠ je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady a koná v jej mene.
     2. Predseda RŠ zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia RŠ.
     3. Predseda RŠ dohliada na plnenie uznesení a informuje RŠ.
     4. V prípade, že predseda nemôže vykonávať svoje práva a povinnosti v zmysle tohto štatútu, preberá tieto podpredseda.

      

     Článok 9

     Ďalšie ustanovenia

     1. Znenie štatútu môže byť upravené, zmenené a doplnené na návrh člena RŠ po schválení nadpolovičnou väčšinou členov RŠ (5 hlasov).

      

     Článok 10

      

     Tento štatút Školskej rady pri Strednej odbornej škole v Hnúšti bol prerokovaný a schválený na prvom riadnom zasadnutí RŠ, dňa 15. marca 2017 a toho dňa nadobúda účinnosť.

      

      

     Hnúšťa dňa 15. marca 2017                                              Mgr. Janette Ferancová

                                                                                                       predsedníčka RŠ

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola, Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa
   • +421 475 422 426
   • Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa Slovakia
   • 37956230
   • Ing. Miloš Mäsiar
   • +421 905 405 188 riaditel@soshnusta.sk
   • Gabriel Polčáni, +421 905 405 281
   • Nataša Chovancová, +421 905 499 751
   • Ľubica Ladiková, +421 475 422 426, +421 904 101 596 sekretariat@soshnusta.sk
   • Mgr. Janette Ferancová, +421 908 913 520 janette.ferancova@gmail.com j.ferancova@soshnusta.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje