• 3-ročný učebný odbor ukončené záverečnou skúškou (doklad o vzdelaní: vysvedčenie o záverečnej skúške, výučný list):

    • Profil absolventa a jeho uplatnenie v praxi:

     Učebný odbor 2466 H 02 MECHANIK OPRAVÁR- STROJE A ZARIADENIA
     Ide o 3-ročný učebný odbor určený pre chlapcov ale aj dievčatá, ktorí sa zaujímajú o techniku, sú tvoriví a hlavne majú chuť objavovať tajomstvá skryté pod šatom každého stroja, či auta. Každý žiak získa nielen teoretické základy v strojárskom odbore, ale zdôrazňujeme predovšetkým význam praktickej prípravy našich žiakov, počas ktorej musí každý žiak zvládnuť a zdokonaliť sa v takých činnostiach ako zváranie oblúkom obalenou elektródou, zváranie v ochrannej atmosfére CO2, ručné a strojové opracovanie kovov, montážne práce, ale napríklad aj inštalatérske práce.
     V súčasnosti kedy sa naplno prejavuje nedostatok šikovných mladých ľudí so záujmom o remeslo, patrí mechanik opravár medzi najžiadanejšie na trhu práce a absolvent s úprimným záujmom o profesiu sa v dnešnom svete určite nestratí.
     Štúdium sa ukončuje záverečnou skúškou - získaním výučného listu a vysvedčenia o záverečnej skúške. V prípade záujmu môžu absolventi pokračovať v dvojročnom nadstavbovom štúdiu a po úspešnom absolvovaní získať aj maturitné vysvedčenie, čím dosiahnu úplné stredné odborné vzdelanie.

     Obsah vzdelávania
     Všeobecno-vzdelávacie predmety: slovenský jazyk a literatúra, jeden cudzí jazyk, matematika, informatika, občianska náuka, etická výchova, fyzika, telesná a športová výchova.

     Odborné predmety: základy strojárstva, strojárska technológia, technické a odborné kreslenie, stroje a zariadenia, technológia opráv, v rámci odborných predmetov sa žiaci učia používať grafické systémy pri vypracovávaní technickej dokumentácie.

     Odborný výcvik: je realizovaný v našich dielňach hlavne pre žiakov 1. ročníkov, žiaci v 2. a 3. ročníku môžu absolvovať odborný výcvik vo firmách, s ktorými máme uzatvorenú dohodu.

     Uplatnenie v praxi: Absolventi majú široké uplatnenie v priemysle či už ako pracovníci opravárenských dielní na údržbe strojov, môžu pracovať aj ako výrobní pracovníci v strojárskom priemysle, vykonávať zváračské práce, môžu sa zamestnať aj v automobilkách a servisoch a po nadobudnutí odborných a pracovných skúseností môžu vykonávať aj vlastnú podnikateľskú činnosť v odbore.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola, Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa
   • +421 475 422 426
   • Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa Slovakia
   • 37956230
   • Ing. Miloš Mäsiar
   • +421 905 405 188 riaditel@soshnusta.sk
   • Gabriel Polčáni, +421 905 405 281
   • Nataša Chovancová, +421 905 499 751
   • Ľubica Ladiková, +421 475 422 426, +421 904 101 596 sekretariat@soshnusta.sk
   • Mgr. Janette Ferancová, +421 908 913 520 janette.ferancova@gmail.com j.ferancova@soshnusta.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje