• 2-ročné nadstavbové štúdium pre 3-ročný učebný odbor mechanik opravár - stroje a zariadenia

    • Študijný odbor 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení
     Je dvojročný nadstavbový študijný odbor, ktorý nadväzuje na učebný odbor mechanik opravár – stroje a zariadenia a pripravuje žiakov so širokým odborným profilom. Absolvent študijného odboru je schopný samostatne vykonávať základné odborné technické a technologické činnosti v oblasti strojárskej výroby a montáže rôznych druhov výrobkov a konštrukcií, ich údržbu a obnovu. Štúdium je ukončené maturitnou skúškou a je plnohodnotnou prípravou pre štúdium na vysokej škole rôzneho zamerania.

     Všeobecno-vzdelávacie predmety:
     slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk (anglický jazyk, ruský jazyk, nemecký jazyk), matematika, fyzika, dejepis, občianska náuka, informatika, telesná a športová výchova.
     Odborné predmety: ekonomika a podnikanie, technológia montáže a opráv, automatizácia strojárskej výroby, technická mechanika, technické merania, technická príprava výroby, výrobné konštrukcie, odborná prax.
     Voliteľné predmety: manažment osobných financií, grafické systémy.

     Možnosti uplatnenia absolventa:  Absolvent sa môže uplatniť vo výrobných podnikoch, ako pracovník v technologických, konštrukčných, hospodárskych aj obchodných činnostiach priemyselného aj individuálneho charakteru, bude pripravený vykonávať aj vlastnú podnikateľskú činnosť.

      

     Odborná prax:
     Odborná prax je organizovaná v priestoroch odborného výcviku a priestoroch pre teoretické vyučovanie v SOŠ Hnúšťa. Odbornú prax v rámci aktuálnych možností organizujeme aj v spolupráci so zamestnávateľmi z okolia školy v prevádzkach, ktoré vyhovujú zameraniu študijného odboru strojárstvo.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola, Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa
   • +421 475 422 426
   • Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa Slovakia
   • 37956230
   • Ing. Miloš Mäsiar
   • +421 905 405 188 riaditel@soshnusta.sk
   • Gabriel Polčáni, +421 905 405 281
   • Nataša Chovancová, +421 905 499 751
   • Ľubica Ladiková, +421 475 422 426, +421 904 101 596 sekretariat@soshnusta.sk
   • Mgr. Janette Ferancová, +421 908 913 520 janette.ferancova@gmail.com j.ferancova@soshnusta.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje