• Európsky deň jazykov

     • 26. september je dňom, kedy si v celej Európe pripomenieme dôležitosť učenia sa jazykov a tým aj podporu rozvoja interkultúrneho porozumenia. Na našej škole sme mali rovnaký cieľ. Tento týždeň sme sa na hodinách slovenského, anglického, nemeckého jazyka či etickej výchovy, občianskej náuky a geografie rozprávali o rôznych krajinách a ich typických znakoch, pamiatkach, predmetoch a veciach, ktoré sa s danou krajinou spájajú. Každý žiak si vybral krajinu, ktorú originálne spracoval formou plagátu. Ďalšia skupinka žiakov si pripravila jedinečné a pritom výstižné odkazy o dôležitosti učenia sa cudzieho jazyka. Iní zase prepojili poznatky z geografie a angličtiny a pripravili krásne farebné mapy či vytvorili dlhého „papierového hada“ s najdlhším slovom na svete. Venovali sme sa aj anglicky hovoriacim krajinám – USA, Veľká Británia, Kanada, Austrália – a sústredili sme sa na frázy a slovnú zásobu typické pre dané krajiny a potvrdili si, že angličtina nie je nikde celkom rovnaká.

      Naše výtvory si môžete všetci pozrieť na nástenkách na prízemí a 3. poschodí. Dúfame, že sa vám budú páčiť a spríjemnia deň v škole! Krásny deň!

     • SVETOVÝ DEŇ ALZHEIMEROVEJ CHOROBY

     • Alzheimerova choroba je pomaly vyvíjajúce sa degeneratívne ochorenie mozgu postihujúce predovšetkým jeho časti dôležité pre pamäť, myslenie a rozumové schopnosti. Človeka zbavuje schopnosti pamätať si, myslieť a poznať blízkych. Pomoc, pochopenie a podporu si vyžadujú nielen ľudia s týmto ochorením, ale aj ich blízki rodinní príslušníci. Aj my sme so žiakmi v triedach diskutovali o ochorení. Mali sme možnosť pozrieť si zaujímavú prezentáciu Mozog - čo mu škodí a čo prospieva . Na odborných predmetoch psychológia a biológia sme si spravili pamäťové cvičenia a zorganizovali v dvoch triedach vedomostný kviz. Ďakujeme Úradu verejného zdravotníctva za poskytnutie materiálov. Autorky prác: Betka , Evka a Miška.

      Mgr. Janette Ferancová

     • Medzinárodný deň proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi

     • 23.9.2020 si pripomíname Medzinárodný deň proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi. Je tu príležitosť neustále upozorňovať na potrebu prevencie a zvýšenia informovanosti verejnosti o tejto téme. Mladí ľudia, ktorí ochotne cestujú za zážitkami a prácou do zahraničia sa často stávajú obeťami podvodníkov. Pri pracovných ponukách je dôležité jasne poznať pracovnú zmluvu, miesto výkonu práce a ubytovanie. Buďte opatrní a prezieraví, ako pri hľadaní práce, tak aj pri spoznávaní sveta. Naše šikovne druháčky na praxi pripravili nástenku so svojimi výtvarnými prácami.

     • Oznam k začiatku školského roka 2020/2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      nový školský rok sa nám blíži a všetci sa veľmi tešíme na stretnutie s vami. V súvislosti so súčasnou situáciou ohľadne šírenia ochorenia COVID-19 sme aj my museli prijať určité opatrenia na zabezpečenie bezproblémového a hlavne bezpečného priebehu vyučovania na našej škole. Úvod nového školského roka bude preto netradičný a rozhodli sme sa organizovať príchod žiakov nasledovne:

      Nový školský rok začína 2.9.2020

      Od 8.00 h – príchod žiakov prvých ročníkov, ktorých si pri vchode po absolvovaní ranného filtra prevezmú ich triedni učitelia. Prosíme rodičov žiakov, aby v tento deň nevstupovali do budovy školy. Všetky inštrukcie a informácie dostanú žiaci od triednych učiteľov. Každý žiak musí povinne nosiť rúško. Úvodné poučenie bude trvať približne 1 hodinu.

      V prípade ak sa u žiaka vyskytujú prejavy typické pre COVID-19 ako sú zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, hnačka, náhla strata chuti a čuchu a iné NEVSTUPUJE do priestorov strednej školy.

      Od 9.00 h – príchod žiakov vyšších ročníkov, ktorí tiež budú musieť absolvovať ranný filter a ďalší postup bude rovnaký ako v prípade prvákov.

      Od 13.00 h sa budeme venovať žiakom v nadstavbovom štúdiu.

      V prípade Vášho záujmu sa môžete o opatreniach v súvislosti s pandémiou COVID-19 viac dozvedieť na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, presnejšie na linku: https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-2682020/

      Na vaše otázky sme pripravení odpovedať aj telefonicky na číslach: 047/542 24 26, 0905 405 188.

      Vážení rodičia, milí žiaci ďakujeme za pochopenie a akceptovanie týchto opatrení, ktoré majú za úlohu chrániť zdravie Vašich detí, Vás milí rodičia a v neposlednom rade aj zamestnancov našej školy.

       

      Dovidenia v stredu 2.9.2020

      Ing. Miloš Mäsiar, riaditeľ školy

     • OZNAM

     • Milí žiaci,

      oznamujeme Vám, že brány školy sa po ukončení mimoriadnej situácie opät otvoria od 29. júna 2020. 

      Tešíme sa na stretnutie s Vami.

     • Určenie skupiny príbuzných predmetov - MS

     • Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 v bode 4.3 riaditeľ strednej školy určí do 7. mája 2020 skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu.

      Určujem nasledovný spôsob výpočtu výsledného hodnotenia uvedených maturitných predmetov:

      Slovenský jazyk a literatúra

      Do aritmetického priemeru pre hodnotenie maturitného predmetu budeme započítavať koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov z predmetu Slovenský jazyk a literatúra.

      Anglický jazyk

      Do aritmetického priemeru pre hodnotenie maturitného predmetu budeme započítavať koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov z predmetu Anglický jazyk.

      Nemecký jazyk

      Do aritmetického priemeru pre hodnotenie maturitného predmetu budeme započítavať koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov z predmetu Nemecký jazyk.

      Praktickú časť odbornej zložky

      Do aritmetického priemeru pre hodnotenie maturitného predmetu budeme započítavať koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov z týchto predmetov: Metodika edukačných činností, Aplikovaná informatika, Sociálno-psychologický výcvik, Výcvik komunikačných zručností, Prax, Manažment a marketing sociálnej práce.

      Teoretická časť odbornej zložky

      Do aritmetického priemeru pre hodnotenie maturitného predmetu budeme započítavať koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov z týchto predmetov: Pedagogika, Psychológia, Sociológia, Špeciálna pedagogika, Sociálna pedagogika, Biológia a starostlivosť o zdravie, Sociálno-právna ochrana, Právna náuka, Metódy sociálne práce.

      V Hnúšti 29. apríla 2020

       

      Ing. Miloš Mäsiar, riaditeľ školy

     • Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti MS a rozhodnutie o termínoch a organizácii ZS v školskom roku 2019/2020

     • Maturitné skúšky


      Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o znení a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny a organizáciu internej časti MS v stredných školách nasledovne:

      1. Vyučovanie sa pre posledné ročníky SŠ skončí 7. mája 2020.

      2. Vysvedčenie z posledného ročníka SŠ vydá stredná škola spolu s maturitným vysvedčením najneskôr do 30. júna 2020.

      3. V školskom roku 2019/2020 sa na stredných odborných školách interná časť MS vrátane teoretickej časti a praktickej časti odbornej zložky MS vykoná administratívne.

      4. Hodnotenie v predmetoch internej časti MS sa získa ako aritmetický priemer známok z predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov.

      5. Výsledné známky sprístupní škola plnoletému žiakov alebo zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka do 12. mája 2020.

      6. Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca žiaka do 15. mája 2020 nevyjadrí svoj nesúhlas s výslednými známkami, škola vystaví žiakovi maturitné vysvedčenie.

      7. Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca žiaka nesúhlasí s výslednom známkou z niektorého predmetu MS a do 15. mája 2020 písomne oznámi nesúhlas SŠ, žiak vykoná internú časť MS z tohto predmetu.

      Kompletné informácie týkajúce sa MS nájdete v priložených súboroch Rozhodnutie_MS_spojene_final_23_04_2020_.pdf

      Dolezite_terminy_pre_maturantov.pdf

      Ako_sa_vypocita_moja_znamka.pdf


      Záverečné skúšky


      Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o znení a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny a organizáciu záverečnej skúšky v stredných školách nasledovne:


      1. Vyučovanie sa pre posledné ročníky SŠ skončí 7. mája 2020.

      2. Vysvedčenie z posledného ročníka SŠ vydá stredná škola spolu s vysvedčením o záverečnej skúške  najneskôr do 30. júna 2020.

      3. V školskom roku 2019/2020 sa na stredných odborných školách záverečná skúška vykoná administratívne.

      4. Hodnotenie v jednotlivých častiach skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok zo  skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov.

      Kompletné informácie týkajúce sa ZS nájdete v priloženom súbore rozhod_ukoncovanie_AS_a_ZS_ZPS_spojene_final_23_04_2020.pdf


     • OZNAM

     • Z dôvodu čerpania dovolenky bude  dňa 24. apríla 2020  škola zatvorená.

     • Rozvrh online vyučovania - ZMENA

     • Vážení rodičia, milí študenti,

      za účelom lepšej organizácii náhradnej formy výučby v čase prerušenia vyučovania sme vypracovali rozvrh online vyučovania, ktorý nájdete v priloženom linku pod týmto textom.  

      Od 21. apríla 2020 platí nasledovný rozvrh

      Rozvrh_online_vyucovania_od_21.4.2020.pdf

      Za pochopenie vám ďakujeme a prajeme pevné zdravie a veľa úspechov pri online vyučovaní.

      Ing. Miloš Mäsiar  

     • Informácie k hodnoteniu žiakov strednej školy v čase prerušenia vyučovania v školskom roku 2019/2020

     • Milí žiaci a milí rodičia,

      na základe Usmernenia Ministerstva školstva, mládeže a športu SR na hodnotenie žiakov stredných škôl v čase mimoriadnej situácie  spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom  roku 2019/2020 Vám oznamujem, že z dôvodu vzniknutej situácie nebudú klasifikanované niektoré predmety, ktoré pôvodne boli klasifikované podľa nasledovného zoznamu:

      Zoznam predmetov

      3-ročné učebné odbory

      Telesná a športová výchova - všetky ročníky a odbory

      Grafické systémy -  odbor stolár, mechanik opravár, 3. ročník

      Odborný výcvik - všetky ročníky a odbory

      4-ročný študijný odbor

      Telesná a športová výchova - všetky ročníky

      Pracovné techniky - 1.ročník

      Metodika edukačných činnosti - 1. a 2. ročník

      2-ročné nadstavbové odbory

      Telesná a športová výchova - všetky odbory

      Technika administratívy a korešpondencia - odbor strojárstvo, drevárska a nábytkárska výroba

      Prax - všetky odbory

      Uvedené predmety budú hodnotené slovne "absolvoval".

      V Hnúšti 17. apríla 2020

                                                                       Ing. Miloš Mäsiar

                                                                           riaditeľ školy

     • Aj my pomáhame

     • O tom, aké nové a hlavne vážne problémy a výzvy priniesla súčasná doba asi nie je potrebné hovoriť. Preto sme sa rozhodli nečakať so založenými rukami a v našej dielni začali šiť vlastné ochranné rúška. Základom bolo rozhodnúť sa pre správny strih. Ďalej to už šlo pod taktovkou našich kolegýň celkom hladko. Od pondelka 23. marca, kedy sme začali výrobu rúšok až do piatka 27. marca zostava šičiek v zložení  Janka Hlôšková, Veronika Ďurišová, Mária Gachová, Erika Kršáková, Marcela Pliešovská, Janka Hlôšková ml, Ľubica Ladiková, Lucia Sojková, Editka Moncoľová, Jolka Macháčková odpracovali množstvo hodín s výsledkom takmer 600 kusov rúšok vo dvoch veľkostiach, ktoré náš zriaďovateľ  BBSK využije vo svojich zariadeniach. Za odvedenú prácu im patrí naše uznanie a poďakovanie.

      Ing. Miloš Mäsiar  

     • OZNAM K PRERUŠENIU VYUČOVANIA

     • Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu je vyučovanie na školách prerušené až do odvolania.

      Písomné maturitné skúšky sa v tomto školskom roku neuskutočnia, interná časť maturitnej skúšky, teda "ústne maturity" by sa mali konať do dvoch týždňov od obnovenia výučby, najneskôr do 30. júna 2020.

      Prihlášky na vzdelávanie v stredných školách  na školský rok 2020/2021 sa budú  podávať riaditeľovi základnej školy do 15 mája 2020; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude vyžadovať; riaditelia základných škôl odošlú prihlášky na vzdelávanie na strednej škole na školský rok 2020/2021 na príslušné stredné školy  do 21. mája 2020.

     • OZNAM - PRERUŠENIE VYUČOVANIA

     •  

       Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

      Žiaci nastúpia na vyučovanie 30. marca 2020 (t.j. v pondelok).

      Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdbobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020. Náhradný termín pre žiakov, ktorí sú v tomto období práceneskopní alebo boli v karanténe v zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR publikované Verejnou vyhláškou č. SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 9. 3. 2020, sa presúva na obdobie od 15. apríla 2020 do 20. apríla 2020.

      O aktuálnych zmenách budeme včas informovať.

       

       

        

       

     • OZNAM

     • Riaditeľstvo Strednej odbornej školy v Hnúšti oznamuje rodičom a žiakom, že na základe Pokynu č. 001/2020/UKRBBSK k prijatým opatreniam v súvislosti so šírením koronavírusu pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK a Usmernenia MŠVVŠ SR prijalo  s účinnosťou od 9. marca 2020 nasledovné opatrenia:

      1. Žiaci, ktorí absolvovali zahraničnú cestu ostávajú 14 dní od príchodu v domácom prostredí.
      2. Žiaci, ktorí prišli do kontaktu s osobami, ktoré prišli zo zahraničia ostávajú v domácom prostredí do 13. marca, alebo do odvolania.

      Zároveň žiadame rodičov, aby sami zvážili 14 dňovú domácu izoláciu svojich detí,  pokiaľ boli v oblastiach, alebo prišli do kontaktu s osobami z oblastí, kde sa koronavírus objavil. 

     • Lyžiarsky výcvik

     •  

      Prvý marcový týždeň sa žiaci a  pedagógovia SOŠ v Hnúšti zúčastnili lyžiarskeho výcviku v stredisku Kokava – Línia. Cieľom výcviku bolo naučiť žiakov zvládnuť nielen základné lyžiarske pohybové zručnosti, ale aj zdokonaliť sa v tomto športovom odvetví. Vytýčený cieľ splnili všetci žiaci. Žiaci sa oboznámili s lyžiarskym výstrojom, dodržiavaním bezpečnosti na svahu a so základnými lyžiarskymi pojmami. Najväčší pokrok zaznamenali tí žiaci, ktorí prvýkrát stáli na lyžiach a na konci týždňa už všetci  dokázali bezpečne zlyžovať celý svah. Žiaci majú veľa pekných zážitkov nielen z lyžovania, ale aj z aktivít, ktoré im učitelia pripravili počas nepriaznivého počasia alebo vo večerných hodinách. Pevne veríme, že žiaci sú s výcvikom spokojní a budú sa aj naďalej zúčastňovať podobných aktivít.

      Mgr. Lucia Sojková

        

     • Jarné aktivity

     •  

      Dňa 24. 2. 2020 od 9:00 do 13:00 hod. naša Stredná odborná škola Hnúšťa, odbor sociálno-výchovný pracovník, zorganizovala pre žiakov základných škôl  prázdninové aktivity. Aktivity boli zamerané na prácu sociálno-výchovného pracovníka, ktoré vie uplatniť pri práci s klientmi v praxi v rôznych sociálnych a školských zariadeniach V prvej časti sa žiaci pod vedením odbornej učiteľky Mgr. Ferancovej naučili vytvárať plán aktivít a činností do materských škôl. Žiačky pracovali samostatne, kreatívne a výsledkom boli zaujímavé aktivity pre deti od 3 do 6 rokov. Svoje navrhnuté aktivity následne prezentovali.V druhej časti sme mali tvorivé dielne, pri ktorých nám pomáhali aj naše šikovné  prváčky Evka a Miška. Tvorili sme v dvoch skupinách, v prvej sa vyrábali stromčeky šťastia pod vedením odbornej učiteľky Mgr. Geckovej a v druhej si mali žiaci možnosť vyrobiť kávový stromček. Podporiť nás prišla aj vedúca Komunitného centra v Hnúšti p. Mária Demeová. Všetkým zúčastneným srdečne ďakujeme za záujem o náš odbor sociálno-výchovný pracovník a príjemnú atmosféru, ktorú sme si spoločne vytvorili.

      Mgr. Ferancová a Mgr. Gecková

        

   • Nadpis

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola, Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa
   • +421 475 422 426
   • Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa Slovakia
   • 37956230
   • Ing. Miloš Mäsiar
   • +421 905 405 188 riaditel@soshnusta.sk
   • Gabriel Polčáni, +421 905 405 281
   • Nataša Chovancová, +421 905 499 751
   • Ľubica Ladiková, +421 475 422 426, +421 904 101 596 sekretariat@soshnusta.sk
   • Mgr. Janette Ferancová, +421 908 913 520 janette.ferancova@gmail.com j.ferancova@soshnusta.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje