• 3-ročný učebný odbor ukončené záverečnou skúškou (doklad o vzdelaní: vysvedčenie o záverečnej skúške, výučný list):

    • Profil absolventa a jeho uplatnenie v praxi:

     3663 H TESÁR
     Absolvent tohto učebného odboru je schopný orientovať sa v projektovej dokumentácii, pozná vlastnosti stavebných materiálov a vie správne voliť technologické postupy prác, samostatne vykonávať odborné tesárske práce, ručne i strojovo opracovávať drevo, kovy, plasty a sadrokartón, zhotovovať a rozoberať lešenia, debnenia a nosné tesárske konštrukcie, ako napr. rampy, lávky, konštrukcie striech a drevených stropov. 

     Všeobecno-vzdelávacie predmety:
     slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk (anglický jazyk, nemecký jazyk), etická výchova (náboženská výchova), matematika, fyzika, občianska náuka, informatika, telesná a športová výchova.
     Odborné predmety:
     ekonomika , úvod do sveta práce, odborné kreslenie, materiály, výrobné zariadenia, technológia, stavebné kontrukcie, odborný výcvik.
     Voliteľné predmety:
     odpadové hospodárstvo, finančná gramotnosť, grafické systémy.

     Možnosti uplatnenia absolventa: absolvent sa môže uplatniť v stavebných a dodávateľských firmách vykonávajúcich tesárske, debniace, lešenárske, montážne a kopáčske práce vrátane opráv a pri výrobe aj obnove stavieb v súkromnom alebo štátnom sektore vo vlastnom prípadne rodinnom podnikaní doma , ale aj v zahraničí. Po úspešnom ukončení štúdia, má možnosť pokračovať v dvojročnom nadstavbovom štúdiu stavebníctvo, alebo podnikanie v remeslách a službách.

      

     Praktické vyučovanie:
     Praktické vyučovanie je realizované formou odborného výcviku v priestoroch dielní pre praktické vyučovanie v SOŠ Hnúšťa. Žiakov sa tiež snažíme v čo najväčšom rozsahu zapájať do prác na reálnych staveniskách, kde vykonávajú rôzne stavbárske práce podľa aktuálnych možností a potrieb a tiež schopností žiakov v rámci vlastnej podnikateľskej činnosti školy.

      

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola, Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa
   • +421 475 422 426
   • Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa Slovakia
   • 37956230
   • Ing. Miloš Mäsiar
   • +421 905 405 188 riaditel@soshnusta.sk
   • Gabriel Polčáni, +421 905 405 281
   • Nataša Chovancová, +421 905 499 751
   • Ľubica Ladiková, +421 475 422 426, +421 904 101 596 sekretariat@soshnusta.sk
   • Mgr. Janette Ferancová, +421 908 913 520 janette.ferancova@gmail.com j.ferancova@soshnusta.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje