• Akčný plán pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov Slovenskej republiky

    • Akčný plán je vládou Slovenskej republiky schválený záväzný dokument zameraný na odstraňovanie sociálno-ekonomického zaostávania a znižovanie vysokej miery nezamestnanosti najmenej rozvinutých okresov. Vychádza zo základných koncepčných dokumentov zameraných na podporu regionálneho rozvoja a z ďalších materiálov a odporúčaní Rady pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov.

     Stredná odborná škola Hnúšťa sa nachádza v jednom z najmenej rozvinutých okresov a preto sme využili možnosť zapojiť sa do projektu podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Našou prioritou je zlepšenie materiálno technického vybavenia dielní pre odborný výcvik na ktorom v súčasnosti vyučujeme 3-ročné učebné odbory mechanik opravár-stroje a zariadenia, stolár a krajčír-dámske odevy. Výška finančných prostriedkov z regionálneho príspevku o ktoré žiadame je 99 601 EUR s DPH. Z tejto sumy na kapitálové výdavky pripadá 90 324 EUR s DPH a na bežné výdavky zvyšných 9 277 EUR s DPH. Počas realizácie aktivít projektu počítame so vznikom ďalších nákladov, ktoré budeme hradiť z našej vlastnej činnosti a pri napĺňaní cieľov projektu budeme využívať aj vlastné možnosti a mnoho prác budeme vykonávať vo vlastnej réžii.

    • Naša žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola schválená

    • Naša snaha o zapojenia sa do projektu vyvrcholila podpísaním zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku s poskytovateľom príspevku Úradom vlády Slovenskej republiky a platnosť nadobudla 13.03. 2018. Schválená bola aj štruktúra rozpočtu projektu v takom množstve a rozložení v jednotlivých rokoch trvania projektu ako sme uviedli v žiadosti. Súčasťou procesu pred podpísaním zmluvy bolo doloženie záväzku zriaďovateľa školy Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), že Stredná odborná škola Hnúšťa bude po obdržaní regionálneho príspevku po dobu minimálne 10 rokov správcom zvereného majetku BBSK.

     Všetky finančné prostriedky, ktoré budeme využívať z regionálneho príspevku na nákup tovarov a služieb musia byť zdokladované na základe verejného obstarávania. V prípade podlimitnej zákazky na nákup CNC nárezového centra a ostatných strojov do stolárskej dielne požiadame o realizáciu VO zriaďovateľa školy BBSK. Ostatné VO budeme realizovať vo vlastnej réžii.

    • Naše nové dielne pre stolárov znesú prísne kritériá

    • Kľúčovou aktivitou v roku 2018 je vybudovanie nových pracovísk pre výučbu žiakov v učebnom odbore stolár. V rámci tejto aktivity sme najprv zrealizovali stavebné úpravy jednej z dielní, ktorá v minulosti slúžila pre výučbu ručného spravovania dreva. Túto dielňu sme po kompletnej rekonštrukcii osvetlenia, podlahy, stierok a elektroinštalácie vybavili novými strojmi pre spracovanie veľkoplošných materiálov a výrobu nábytku.

     Konkrétne ide o tieto stroje: CNC nárezové centrum nižšej strednej triedy, kolíkovačku s technickými parametrami pre častú výmenu vŕtacích plánov a v dielni bude umiestená aj olepovačka hrán, ktorú už v súčasnosti vlastníme. Ďalším vybavením dielne je montážny stôl a skrinky na odkladanie náradia a nástrojov, ktoré sme si zhotovili sami. Okrem tejto dielne sme vybudovali novú dielňu pre ručné spracovanie dreva, ktorú budeme využívať aj na montáž nábytku a opravu poškodených dielcov. Do tejto dielne sme zakúpili nové hoblice a doplnili sme ju skrinkami a policami na odkladanie materiálu a náradia.  V poslednej dielni, ktorú využívajú stolári sa nachádzajú konvenčné stroje na spracovanie dreva a veľkoplošných materiálov a do tejto dielne sme dokúpili remeselnú dlabačku, pásovú brúsku na brúsenie plošných materiálov a hranovú pásovú brúsku s naklápateľným stolom. Stroje zakúpené z príspevku sú výrobnými strojmi a žiaci sa tak budú učiť pracovať s technikou, ktorú využívajú aj podnikatelia zaoberajúci sa výrobou nábytku a stolársko-stavebných výrobkov.

       

    • Najväčší záujem je stále o mechanika

    • Porovnaním záujmu žiakov o štúdium jednotlivých učebných odborov zistíme, že najpopulárnejším bol a ešte stále je mechanik-opravár. Ide o učebný odbor so širokým zameraním na strojárstvo. Preto pri plánovaní využitia finančných prostriedkov sme tento odbor nemohli vynechať. Do dielní pre mechanikov sme zakúpili niekoľko nových zámočníckych stolov, zverákov a skríň na odkladanie náradia. Do dielne pre zváranie sme zakúpili zvárací invertor TIG (WIG), zvárací invertor MIG/MAG a na delenie kovových materiálov invertorovú plazmovú rezačku. Naši mechanici dostali aj kompletnú súpravu na zváranie a rezanie plameňom. Zváračské pracoviská sme tiež rozšírili o jeden nový zvárací stôl s odsávaním. Majster odbornej výchovy spolu s našimi žiakmi tiež postupne zhotovili a nainštalovali nové ochranné oplotenie a brány na jednotlivé pracoviská vo výrobnej hale. V budúcnosti plánujeme všetky zváracie zariadenia využívať na zriadenie zváračskej školy v rozsahu základných kurzov zvárania obalenou elektródou a zváranie v ochranných atmosférach odtavujúcou a neodtavujúcou elektródou.

            

    • Záverečná správa akceptovaná

    • Na základe výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí vyúčtovania regionálneho príspevku sme 2. júna 2020 vypracovali a zaslali chýbajúce dokumenty a naša správa bola zo strany poskytovateľa regionálneho príspevku Úradu podpredsedu vlády SR akceptovaná. Týmto sme projekt Akčný plán úspešne ukončili.

     Výsledkom realizácie aktivít projektu sú atraktívne, zmodernizované priestory pracovísk pre odborný výcvik a vybavenie najmodernejšou technikou pre učebné odbory stolár a mechanik opravár. Žiaci sa vďaka projektu budú učiť pracovať na strojoch, ktoré spĺňajú najprísnejšie kritériá a sú predpokladom pre kvalitnú prípravu našich žiakov pre budúce povolanie. Okrem financií z regionálneho príspevku sme do projektu zainvestovali nemálo vlastných finančných prostriedkov a predovšetkým odpracovali množstvo hodín. Postupne ako práce na projekte pokračovali a ukazovali sa prvé výsledky, sa tieto stávali motiváciou pre ďalšie nápady na skrášlenie a vylepšenie všetkých priestorov pre odborný výcvik. Z vlastných nákladov sme vybudovali nové šatne pre mechanikov a pre stolárov. Zriadili sme prezentačnú miestnosť a zrenovovali sociálne zariadenia pre žiakov. Vo výrobnej hale sme postupne vymenili osvetlenie a vymenili okná, čo sa v budúcnosti prejaví úsporou nákladov na energie. V tomto trende mienime pokračovať a aj naďalej budeme využívať všetky dostupné spôsoby na ďalšie zlepšovanie. Všetci dúfame, že atraktívne podmienky pre výučbu zvýšia záujem žiakov o štúdium a tiež pritiahnu pozornosť žiakov základných škôl pri rozhodovaní, akú profesiu si vyberú a na akej škole budú pokračovať po ukončení ZŠ. Zvyšovanie úrovne a kvality vzdelávania žiakov a zvýšenie počtu žiakov študujúcich učebné odbory boli priority projektu a sme presvedčení, že sa nám ich podarí zrealizovať.

         

    • Pred nami je ďalšia výzva

    • Naša škola sa aktívne zapája do realizácie projektu zameraného na rozvoj najmenej rozvinutých okresov SR. Na základe výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie z leta 2020 realizujeme aktivity spojené s modernizáciou našich dielní získavaním novej techniky, náradia a zariadenia. Ide v poradí o druhú výzvu do ktorej sme sa úspešne zapojili a v rámci nej chceme získať špičkové náradie pre tesárov a stolárov. Celková suma regionálneho príspevku o ktorú žiadame je vo výške 55 250 Eur s DPH. Z toho na kapitálové výdavky pripadá suma 39 850 Eur s DPH, zvyšok sú bežné výdavky. Jednou z aktivít súčasnej výzvy je aj vybudovanie malej kompresorovne so sušičkou vzduchu, ktorú potrebujeme na výrobu stlačeného vzduchu pre stroje v novej stolárskej dielni, ktoré majú vysoké požiadavky na kvalitu stlačeného vzduchu. V stolárskej dielni vybudovanej v rámci prvej výzvy akčného plánu máme CNC nárezové centrum, kolíkovačku a olepovačku hrán. Aktivity projektu prioritne smerujeme na podporu všetkých učebných odborov, ktoré na škole vyučujeme. Preto sme nezabudli ani na mechanikov opravárov a z tohto regionálneho príspevku plánujeme zakúpiť stroje na obrábanie kovov – univerzálnu frézku, brúsku na plocho a pieskovaciu kabínu. Za dôležitú považujeme aj teoretickú prípravu žiakov a z regionálneho príspevku zriadime novú učebňu informatiky vybavenú špičkovými počítačmi a 3-D tlačiarňou, ktoré budeme využívať predovšetkým na výučbu grafických systémov. Sme presvedčení, že táto investícia pomôže našim žiakom zlepšiť úroveň ich prípravy a tiež zvýšiť atraktivitu odborov, ktoré na našej škole ponúkame.

      

      

    • Máme nové počítače

    • Vďaka akčnému plánu sme ku štyrom počítačovým zostavám zakúpeným v nedávnej minulosti pridali ďalších šesť pracovných staníc so špičkovými parametrami. Táto učebňa informatiky bude prednostne slúžiť na výučbu grafických systémov vo všetkých technicky zameraných učebných a študijných odboroch na našej škole. Táto učebňa je tiež vybavená novou 3-D tlačiarňou, ktorú sme takisto získali z finančnej podpory v rámci akčného plánu. Vyučovanie v tejto učebni bude pre našich žiakov obrovským prínosom.

        

    • Tesárska dielňa naberá reálnu podobu

    • Jednou z priorít, ktorú na našej škole máme je urobiť z učebného odboru tesár pevnú súčasť ponúk pre štúdium na našej škole. V rámci vyučovania si naši žiaci tesári pod vedením pána majstra OVY nielen zlepšujú zručnosti v odbore, ale aj postupne budujú vlastnú novú dielňu.

     Pri vypracovávaní žiadosti o nenávratné finančné prostriedky sme na nich nezabudli a v súčasnosti vďaka projektu doplňujeme tesársku dielňu špičkovým náradím od firmy Mafell. Konkrétne ide o reťazovú dlabačku, tesársky hoblík, tesársku vŕtačku, tesársku ručnú okružnú pílu, hornú frézu, kolíkovačku, pásovú pílu, sedlovú frézu, akumulátorovú vŕtačku, priamočiaru pílu a excentrickú brúsku. Ide o profesionálne náradie za ktoré sa naši tesári určite nebudú hanbiť. Veríme, že okrem kvalitnej prípravy našich žiakov toto náradie prinesie zvýšenie prestíže a konkurencieschopnosti pre našu školu a uvidíme tiež množstvo zaujímavých a užitočných tesárskych výrobkov.

        

    • Pripravený do praxe znamená byť úspešný

    • Projekt, ktorý sme pomenovali „Pripravený do praxe znamená byť úspešný“ sa dostáva do finále. V tejto fáze projektu sme naplánovali vybudovanie kompresorovne na výrobu stlačeného vzduchu. Ako zariadenie bude slúžiť skrutkový kompresor s parametrami pre malé prevádzky a sušička vzduchu. Tieto stroje a zariadenia zabezpečia prípravu stlačeného vzduchu s parametrami potrebnými pre bezporuchovú prevádzku CNC strojov v stolárskej a strojárskych dielňach. Kompresorovňa bude pripojená na už existujúci rozvod stlačeného vzduchu v dielňach.

     Na záver projektu vypracujeme záverečnú správu, ktorú odošleme poskytovateľovi regionálneho príspevku. Po jej akceptácii sa naša práca na projekte skončí. Pri práci v rámci aktivít projektu sme dostali niekoľko zaujímavých nápadov, ktoré by sme radi uskutočnili v budúcnosti a budú nadstavbou projektu. Tieto budeme hradiť z našich vlastných finančných prostriedkov a budú viesť k zhodnoteniu vynaložených prostriedkov z projektu.

      

    • Rozvoj najmenej rozvinutých okresov SR

    • Naša škola sa aktívne zapája do realizácie projektu zameraného na rozvoj najmenej rozvinutých okresov SR. Na základe výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie z leta 2020 sme vypracovali a podali žiadosť o nenávratné finančné prostriedky na rozvoj našej školy a uspeli sme. Samotné aktivity zamerané na rekonštrukcie dielní a nákup modernej techniky sme realizovali v priebehu roku 2021. Ide už v poradí o druhý projekt v rámci akčného plánu, ktorý sme zrealizovali. Vďaka prostriedkom získaným z projektu má naša škola k dispozícii dielne pre odborný výcvik na špičkovej úrovni. Jedná sa predovšetkým o dielne pre stolárov, ale v rámci súčasnej výzvy sme zainvestovali aj do novovznikajúcej dielne pre tesárov. Vďaka projektu majú naši tesári techniku od firmy Mafell. Jedna z aktivít nášho projektu bola zameraná na vybudovanie kompresorovne, ktorá je nevyhnutná pre bezporuchovú prevádzku CNC strojov v stolárskej a strojárskej dielni. Podarilo sa nám získať moderný skrutkový kompresor so sušičkou vzduchu, ktorý spĺňa potrebné parametre pripravovaného vzduchu. Nezabudli sme ani na teoretickú prípravu žiakov v učebných odboroch a časť financií sme venovali na vybudovanie novej učebne informatiky vybavenej 10 pracovnými stanicami a 3-D tlačiarňou. Táto učebňa prioritne slúži na výučbu grafických systémov v odboroch mechanik-opravár, stolár a tesár a 2-ročných študijných nadstavbových odboroch, ktoré nadväzujú na spomenuté učebné odbory.

     Pre úspešné zavŕšenie projektu nám ešte zostáva podať záverečnú správu a jej akceptácia zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov. Veríme, že úroveň a spôsob s akým sme všetky aktivity projektu zrealizovali bude dostatočne presvedčivá na akceptáciu našej správy a v budúcnosti sa budeme môcť opätovne zapojiť do podobných výziev.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola, Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa
   • +421 475 422 426
   • Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa Slovakia
   • 37956230
   • Ing. Miloš Mäsiar
   • +421 905 405 188 riaditel@soshnusta.sk
   • Gabriel Polčáni, +421 905 405 281
   • Nataša Chovancová, +421 905 499 751
   • Ľubica Ladiková, +421 475 422 426, +421 904 101 596 sekretariat@soshnusta.sk
   • Mgr. Janette Ferancová, +421 908 913 520 janette.ferancova@gmail.com j.ferancova@soshnusta.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje