• Informácie a opatrenia súvisiace s COVID-19

   • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

    Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

    Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

    Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka (viď prílohy).

    Priloha_c._1___vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx

    Priloha_c._1a__Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_navstevnika.docx

    Priloha_c._2_-_Oznamenie_o_vynimke_z_karanteny.docx

     

    Informácie k hodnoteniu žiakov strednej odbornej školy v čase dištančného vzdelávania žiakov v I. polroku školského roka 2020/2021

    Z dôvodu ukončenia prezenčnej formy vzdelávania a prechodu na dištančnú formu od 12.10.2020 nie je možné zabezpečiť výučbu niektorých vyučovacích premetov v potrebnom rozsahu a kvalite. Pri hodnotení týchto predmetov budeme postupovať podľa dokumentu „Usmernenie k hodnoteniu a klasifikácii prospechu a správania žiakov stredných škôl za prvý polrok školského roka 2020/2021“, ktoré vypracoval minister školstva, vedy, výskumu a športu SR.

    Rozhodnutím riaditeľa školy a po prerokovaní v pedagogickej rade školy nebudeme hodnotiť vyučovacie predmety podľa nasledovného zoznamu:

    Zoznam predmetov

    3-ročné učebné odbory

    Telesná a športová výchova - všetky ročníky a odbory

    Grafické systémy -  odbor stolár, mechanik opravár, 3. ročník

    Konštrukcia strihov – odbor krajčír, dámske odevy, 2. ročník

    Informatika – všetky učebné odbory, 1. a 2. ročník

    4-ročný študijný odbor Sociálno-výchovný pracovník

    Telesná a športová výchova - všetky ročníky

    Informatika – 1. ročník

    Metodika edukačných činnosti – 1. ročník

    Sociálno-psychologický výcvik – 2. ročník

    Aplikovaná informatika – 3. ročník

    Výcvik komunikačných zručností – 3. ročník

    Prax – 3. ročník

    2-ročné nadstavbové odbory

    Telesná a športová výchova - všetky ročníky a odbory

    Informatika – všetky ročníky a odbory

    Grafické systémy – 2. ročník študijný odbor Drevárska a nábytkárska výroba

    Uvedené predmety budú hodnotené slovne „absolvoval/a“ resp. „neabsolvoval/a“

     

    Hodnotenie a klasifikácia vyučovacieho predmetu Odborný výcvik vo všetkých učebných odboroch a ročníkoch:

    Na základe usmernenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR v prípade, že riaditeľ školy nezabezpečil počas prvého polroku realizáciu odbornej praxe alebo odborného výcviku u zamestnávateľa a nezabezpečil ju ani dištančne, žiak sa za prvý polrok nehodnotí a riaditeľ postupuje podľa § 56 ods. 1 školského zákona.  

     

    Hodnotenie ostatných vyučovacích predmetov, ktorých vyučovanie škola zabezpečuje dištančnou formou vzdelávania bude vyjadrené stupňami klasifikácie:

    1. 1 – výborný
    2. 2 – chválitebný
    3. 3 – dobrý
    4. 4 – dostatočný
    5. 5 – nedostatočný

     

    Ing. Miloš Mäsiar, riaditeľ školy

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola, Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa
   • +421 475 422 426
   • Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa Slovakia
   • 37956230
   • Ing. Miloš Mäsiar
   • +421 905 405 188 riaditel@soshnusta.sk
   • Gabriel Polčáni, +421 905 405 281
   • Nataša Chovancová, +421 905 499 751
   • Ľubica Ladiková, +421 475 422 426, +421 904 101 596 sekretariat@soshnusta.sk
   • Mgr. Janette Ferancová, +421 908 913 520 janette.ferancova@gmail.com j.ferancova@soshnusta.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje