• 4-ročný študijný odbor ukončené maturitnou skúškou (doklad o vzdelaní: maturitné vysvedčenie):

    • Profil absolventa a jeho uplatnenie v praxi:

     7661 M SOCIÁLNO–VÝCHOVNÝ PRACOVNÍK
     Študijný odbor pripravuje žiakov so širokým všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami i praktickými zručnosťami tak, aby boli schopní vykonávať kvalifikovanú a samostatnú prácu v oblasti sociálnej a výchovnej starostlivosti.
     Sociálno-výchovný pracovník je profesia, ktorá sa zameriava na profesionálne poskytovanie pomoci a výchovy človeka, rodiny, skupiny a komunity.

     Obsah štúdia
     Všeobecno-vzdelávacie predmety:
     slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk, matematika, dejepis, občianska náuka, informatika, etická výchova/náboženská výchova, telesná výchova.
     Odborné predmety:
     pedagogika, psychológia, špeciálna pedagogika, sociálna pedagogika, sociálno-právna ochrana, sociológia, sociálno-psychologický výcvik, metódy sociálnej práce, biológia a starostlivosť o zdravie, metodika edukačných činností, právna náuka, administratíva a korešpondencia, aplikovaná informatika, prax.
     Voliteľné predmety:
     konverzácia v cudzom jazyku, manažment a marketing sociálnej práce, tvorba životného štýlu, výcvik komunikačných zručností.

     Možnosti uplatnenia absolventa: poskytovanie sociálnej a výchovnej starostlivosti klientom v orgánoch miestnej štátnej správy, samosprávy, v neštátnych subjektoch, v zariadeniach sociálnych služieb.

     Odborná prax:
     Prax je organizovaná v sociálno-výchovných zariadeniach Detský domov v Hnúšti, zariadenia pre seniorov a Domov sociálnych služieb v Klenovci a Tisovci, v Centre voľného času v Hnúšti, v Základnej škole v Hnúšti, v Aktivačnom centre v Hnúšti, na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny v Hnúšti.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola, Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa
   • +421 475 422 426
   • Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa Slovakia
   • 37956230
   • Ing. Miloš Mäsiar
   • +421 905 405 188 riaditel@soshnusta.sk
   • Gabriel Polčáni, +421 905 405 281
   • Nataša Chovancová, +421 905 499 751
   • Ľubica Ladiková, +421 475 422 426, +421 904 101 596 sekretariat@soshnusta.sk
   • Mgr. Janette Ferancová, +421 908 913 520 janette.ferancova@gmail.com j.ferancova@soshnusta.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje