• Prax

   • Charakteristika predmetu

    Cieľom predmetu Prax je poskytnúť žiakovi schopnosť vedieť aplikovať základné odborné vedomosti do praxe. Má integrujúcu funkciu a poskytuje pohľad na problematiku sociálnej práce a služieb poskytovaných ľuďom spadajúcich do sociálnej siete. Vzdelávacia oblasť rozvíja u žiakov odborné zručnosti potrebné pre praktickú výučbu v odborných zariadeniach zaoberajúcich sa starostlivosťou o deti a mládež a v zariadeniach zameraných na starostlivosť o starých a inak odkázaných občanov. Súčasťou predmetu prax sú aj exkurzie v odborných zariadeniach zaoberajúcich sa starostlivosťou o deti a mládež a v zariadeniach zameraných na starostlivosť o starých a inak odkázaných občanov. Odborné problémy sa spracujú formou záverečnej práce.

     

    Ciele vyučovacieho predmetu

    Odborná prax sa uskutočňuje formou priebežnej a súvislej odbornej praxe. V rámci priebežnej praxe žiaci aktívne využívajú osvojené teoretické poznatky z odborných predmetov, dopĺňajú si poznatky o sociálnej práci, oboznamujú sa s náplňou práce štátnych a neštátnych inštitúcií z oblasti sociálnej starostlivosti a podieľajú sa na riešení problémov sociálnych klientov. Cieľom vyučovania priebežnej praxe je nácvik uplatňovania metodiky edukačných činností, osvojovanie si základných profesionálnych postupov a zručností potrebných pre plánovanie, organizáciu a vedenie, rozvíjanie sociálnych zručností potrebných pri práci s ľuďmi. V rámci súvislej praxe sa naučia pozorovať, analyzovať a interpretovať konkrétne sociálne situácie, získajú orientáciu v činnostiach sociálnych pracovníkov, asistentov učiteľa a oboznámia sa so základnou dokumentáciou, legislatívou a organizáciou záujmovej, sociálnej a výchovnej činnosti v konkrétnych zariadeniach.

     

     

     

    3.ročník – súvislá prax v rozsahu 10x6 hodín, priebežná prax – 6 hodín raz za dva týždne počas školského roka

     

    Žiaci tretieho ročníka počas priebežnej praxe vstupujú do priameho kontaktu s klientskymi skupinami vo vybraných zariadeniach, kde nastupuje priama práca so skupinou alebo jednotlivcom. Na základe získaných vedomostí žiaci pripravujú plán práce s konkrétnou skupinou, v ktorej komunikujú, doprevádzajú a monitorujú osobnostný rozvoj klienta, stanovený podľa individuálneho plánu rozvoja. Pracujú podľa plánu aktivít a činností, ktorý si vopred pripravia. Sú kontrolovaní a hodnotení sociálnym alebo pedagogickým pracovníkom.

     

    Počas súvislej praxe, ktorú vykonávajú v inom type zariadenia ako počas priebežnej praxe, realizujú samostatne aktivity s klientmi. Počas priebežnej praxe si žiaci vedú denník, kde si zaznamenávajú všetky činnosti aktivity z odbornej praxe. Výstupom je správa z daného zariadenia s konkrétnym obsahom priameho kontaktu s klientom.

     

    4.ročník – súvislá prax v rozsahu 10x6 hodín, priebežná prax -  6 hodín raz za dva týždne počas školského roka

    Žiaci štvrtého ročníka počas priebežnej praxe sú schopní samostatne pracovať s klientom v zariadení podľa zaradenia. Medzi žiakom a klientom prebieha interakcia, na základe ktorej žiaci zostavujú a realizujú plán práce s klientom a plán činnosti so skupinou. Počas priebežnej praxe si žiaci vedú denník, kde si zaznamenávajú všetky činnosti aktivity z odbornej praxe.

    Počas súvislej praxe pracujú v školských zariadeniach ako asistenti učiteľa alebo pomocní vychovávatelia, kde pracujú pod vedením pedagogického pracovníka priamo vo výchovno-vzdelávacom procese alebo v školskom klube. Výstupom je správa z daného zariadenia s konkrétnym obsahom priameho kontaktu s klientom.

     

    Zmluvné zariadenia výkonu odbornej praxe

    Obec Klenovec , Komunitné centrum Klenovec, 9.mája 691, Klenovec

    Klub Rómskych aktivistov, OV SR, Daxnerova 966, Hnúšťa

    Mesto Tisovec, Komunitné centrum Rimavská Píla, Vansovej č.3/5, Tisovec

    Kultúrno-výchovné O.Z., LÁČHO-DRO, Huta 31, Kokava nad Rimavicou

    Centrum pre deti a rodiny Jesenské, ul. Mieru 155, Jesenské

    Centrum pre deti a rodiny Hnúšťa, Budovateľov 801, Hnúšťa

    OZ Aténa o.z., Klokočova 741, Hnúšťa

    Centrum voľného času,Francisciho 186, Hnúšťa

    GEMERCLINIC, n.o., Jesenského 102, Hnúšťa

    MATERSKÁ ŠKOLA, Klokočova 741/25, Hnúšťa

    MATERSKÁ ŠKOLA , Ratková 70, Ratková

    ZÁKLADNÁ ŠKOLA Janka Francisciho Rimavského, Nábrežie Rimavy 457/19, Hnúšťa

    ZÁKLADNÁ ŠKOLA Janka Jesenského, Mieru 154, Jesenské

    ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Klokočova 732, Hnúšťa

    ZÁKLADNÁ ŠKOLA Dr.V.Clementisa, Francisciho 803, Tisovec

    ZÁKLADNÁ ŠKOLA s materskou školou, Štúrova 70, Kokava nad Rimavicou

    ZÁKLADNÁ ŠKOLA s MATERSKOU ŠKOLOU SAMA VOZÁRA, Železničná 26, Hrachovo

    ZÁKLADNÁ ŠKOLA Sirk 11, Sirk

    Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča, ul. 9.mája 718, Klenovec

    ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Zápotockého 127, Hnúšťa

    ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Bottova 13, Rimavská Sobota

     

    Metodicky_pokyn_k_suvislej_praxi.pdf

    Dohoda-prax_vzor.doc

     

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola, Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa
   • +421 475 422 426
   • Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa Slovakia
   • 37956230
   • Ing. Miloš Mäsiar
   • +421 905 405 188 riaditel@soshnusta.sk
   • Gabriel Polčáni, +421 905 405 281
   • Nataša Chovancová, +421 905 499 751
   • Ľubica Ladiková, +421 475 422 426, +421 904 101 596 sekretariat@soshnusta.sk
   • Mgr. Janette Ferancová, +421 908 913 520 janette.ferancova@gmail.com j.ferancova@soshnusta.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje