• MATURITA 2023

    • Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 224/2022 Z. z. o strednej škole. Realizáciu EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje oddelenie hodnotenia a monitorovania vzdelávania NIVaM.

     TERMÍN MATURITNEJ SKÚŠKY

     Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v školskom roku 2022/2023 v predmetoch:

     • 14. marca 2023 (utorok) – v predmete slovenský jazyk a literatúra,
     • 15. marca 2023 (streda) – v predmete cudzí jazyk,
     • 16. marca 2023 (štvrtok) – v predmete matematika,

     Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 3. až 5. 4 a 12. 4. 2023.

     Opravný a 2. náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 5. až 8. 9. 2023.

     Opravný termín externej časti MS a písomnej formy internej časti MS pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční v termíne 5. – 8. september 2023. 

     Zber údajov o žiakoch prihlásených na EČ a PFIČ MS pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční v termíne 3. – 27. október  2022.

     29. 05. – 30. 05. 2023 - ústna forma internej časti MS (praktická časť OZ)

     02. 05. – 03. 05. 2023 – ústna forma internej časti MS 

      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      

      
    • Témy praktickej časti odbornej zložky

      1. Neúplná rodina
      2. Osobnosť človeka
      3. Starostlivosť o dospelého pacienta s poruchami autistického spektra
      4. Efektívne využívanie voľného času mládeže
      5. Využitie metódy SFUMATO pri žiakoch s poruchami učenia
      6. LGBT komunita
      7. ADHD porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou u detí
      8. Asistentská práca – význam nultého ročníka pre deti
      9. Alkoholizmus
      10. Cesta von - OMAMA
      11. Profesionálne rodičovstvo
      12. Život s depresiou
      13. Telesne postihnutý jedinec-Život telesne postihnutého jedinca
      14. Kultúra v rómskej osade
      15. Šikana na školách
    • Témy teoretickej časti odbornej zložky

    • 1. Osobnosť sociálno–výchovného pracovníka

     2. Rodina ako základ spoločnosti

     3. Komunikácia s klientom

     4. Spoločnosť a sociálne skupiny

     5. Socializácia ako celoživotný proces

     6. Sociálna práca s jednotlivcom

     7. Charakteristika vývinového dieťaťa do troch rokov

     8. Charakteristika vývinového obdobia dieťaťa v predškolskom a mladšom  školskom veku

     9. Charakteristika vývinového obdobia dospievania

     10. Sociálna práca so seniormi

     11. Správanie človeka v spoločnosti

     12. Sociálna práca so skupinami

     13. Nezamestnanosť ako problém dospelých

     14. Vzdelávacia politika

     15. Dobrovoľníctvo – služba so srdcom

     16. Streetwork - terénna sociálna práca

     17. Náhradná rodinná starostlivosť

     18. Sociálna politika štátu

     19. Sociálna práca so závislými klientmi

     20. Manželstvo a rodičovstvo

     21. Bezdomovectvo ako sociálny problém

     22. Životný cyklus

     23. Sociálna práca s komunitou

     24. Prostredie a výchova

     25. Špeciálna pedagogika v praxi

    • Slovenský jazyk a literatúra

    • Zoznam maturitných zadaní pre ústnu formu internej časti MS 

      

     Školský rok: 2022/2023

      

     Zadanie  č. 1

     1.  Jazykovedná disciplína lexikológia, slovná zásoba, členenie a druhy slovnej zásoby.

     2.  Staroveká literatúra – orientálna a antická literatúra.

      

     Zadanie č. 2

     1. Komunikácia, druhy komunikácie. Rôzne spôsoby spracovania a uchovávania informácií.

     2. Stredoveká literatúra. Obdobie Veľkej Moravy.

      

     Zadanie  č. 3

     1.  Výkladový slohový postup – výklad a úvaha.

     2.  Obdobie humanizmu a renesancie – charakteristika obdobia, prehľad autorov a diel.

      

     Zadanie  č. 4

     1. Náučný štýl, jeho znaky, funkcie, žánre.

     2. Baroková literatúra a spoločenská situácia v Európe v tomto období.

      

     Zadanie  č. 5

     1. Indoeurópske a slovanské jazyky.

     2. Klasicizmus ako literárny smer. Osvietenstvo a racionalizmus.

      

     Zadanie č. 6

     1. Vrstvy slovnej zásoby z hľadiska príslušnosti k jazykovým štýlom, pôvodu, časového príznaku a expresívnosti.

     2. Romantizmus – charakteristika obdobia, prehľad autorov tohto obdobia.

      

     Zadanie č. 7

     1. Jazykoveda - prehľad jazykovedných disciplín.

     2. Život a dielo Ľudovíta Štúra.

      

     Zadanie č. 8

     1. Morfológia ako jazykovedná disciplína. Ohybné a neohybné slovné druhy, prehľad.

     2. Slovenský literárny romantizmus – prehľad autorov a diel.

      

     Zadanie č. 9

     1. Opisný slohový postup - opis a charakteristika.

     2. Európsky realizmus – prehľad autorov a diel.

      

      Zadanie č. 10

     1. Kodifikačné príručky. Diakritické a interpunkčné znamienka.

     2. Autori a diela slovenského literárneho realizmu.

      

     Zadanie č. 11

     1. Slovná zásoba a rôzne spôsoby jej obohacovania.

     2. Literárna tvorba Andreja Sládkoviča a Pavla Országha-Hviezdoslava.

      

     Zadanie č. 12

     1. Znaky, funkcie a útvary rečníckeho štýlu. História rétoriky.

     2. Postavenie zemianstva v slovenskej literatúre – diela slov. autorov s postavou zemana.

      

     Zadanie  č. 13

     1. Morfológia ako jazykovedná disciplína - neohybné slovné druhy. 

     2. Dráma ako literárny druh. Slovenskí dramatici 19. a 20. storočia.

      

     Zadanie  č. 14

     1. Národný jazyk a jeho formy – spisovná a nespisovná.

     2. Porevolučné a matičné roky – Matica slovenská a tri slovenské gymnáziá.

      

     Zadanie  č. 15

     1. Jazykovedná disciplína syntax. Veta a druhy viet.  

     2. Európska literárna moderna a prekliati básnici. Tvorba Ivana Kraska.

      

     Zadanie  č. 16

     1. Administratívny štýl - komunikanti, znaky, funkcia, útvary. 

     2. Slovenská poézia medzivojnového obdobia - vitalizmus a neosymbolizmus.

      

     Zadanie č. 17

     1. Hovorový štýl - komunikanty, znaky, funkcia, útvary.  

     2. Expresionizmus a autori expresionistickej prózy.

      

     Zadanie č. 18

     1. Umelecký štýl - komunikanti, znaky, funkcia, útvary. Literárne druhy.

     2. Lyrizovaná próza/naturizmus  - znaky, autori a diela v slovenskej literatúre.

      

     Zadanie č. 19

     1. Rozprávací slohový postup, znaky, útvary. Druhy rozprávania.                

     2. Absurdita a absurdná literatúra – próza, dráma.

      

     Zadanie č. 20

     1. Publicistický štýl – charakteristika, znaky, funkcia, útvary.

     2. Ľúbostná lyrika vo vývine slovenskej literatúry.

      

     Zadanie č. 21

     1. Vznik a vývin jazyka, vznik a vývin písma.

     2. Svetové dianie po roku 1945. Pojem revolta, americká literatúra (beat generation, próza).

      

     Zadanie č. 22

     1. Vysvetlite pojmy lexikológia a lexikografia – druhy slovníkov.

     2. Talianska literatúru po roku 1945. Porovnanie so slov. literatúrou tohto obdobia.

      

     Zadanie č. 23

     1.  Jazyk a jeho funkcie. Historický vývin slovenského jazyka.

     2.  Socialistický realizmus v medzivojnovom a povojnovom období (skupina DAV).

      

     Zadanie  č. 24

     1.  Vetné členy – hlavné a vedľajšie. Vetné sklady.

     2.  Spisovatelia, ktorí preslávili náš región Gemer – Malohont.

      

     Zadanie č.25

     1. Informačný slohový postup, jeho znaky, funkcie a útvary.  

     2. Existencializmus a literárny existencializmus – prehľad autorov a diel.

      

     Zadanie č. 26 

     1. Útvary z rôznych jazykových štýlov, s ktorými sa najčastejšie stretávame v bežnom živote.

     2. Fantastická literatúra v medzivojnovom a povojnovom období.

      

     Zadanie č.27

      1.  Pravidlá slovenského pravopisu a Pravidlá slovenskej výslovnosti.

     2.  Román, druhy románov, prvý slovenský román.

      

     Zadanie  č. 28

     1. Fonetika, fonológia. Prozodické vlastnosti reči.

     2. Slovenská dráma medzivojnového obdobia.

      

     Zadanie  č. 29

     1. Pojmy štýl a jazykový štýl, slohové postupy.

     2.  Postmodernistická literatúra – próza, dráma.

      

     Zadanie  č. 30

     1.  Slovná zásoba a jej druhy. Individuálna slovná zásoba.

     2.  Literatúra ako umenie. Literárne druhy a literárne žánre.

    • Anglický jazyk

    • Zoznam maturitných zadaní pre ústnu formu internej časti MS 

      

      

     Školský rok: 2022/2023

      

     Zadanie č. 1:

     Úloha 1 - tematický okruh: Rodina a spoločnosť – opis obrázku

     Úloha 2 - tematický okruh: Zamestnanie – rozhovor na danú tému

     Úloha 3 - tematický okruh: Krajina, ktorej jazyk sa učím – rolové hry

      

     Zadanie č. 2:

     Úloha 1 - tematický okruh: Kultúra a umenie – opis obrázku

     Úloha 2 - tematický okruh: Vzťahy medzi ľuďmi – rozhovor na danú tému

     Úloha 3 - tematický okruh: Obliekanie a móda –  rolové hry

      

     Zadanie č. 3:

     Úloha 1 - tematický okruh: Šport – opis obrázku

     Úloha 2 - tematický okruh: Domov a bývanie – rozhovor na danú tému

     Úloha 3 - tematický okruh: Multikultúrna spoločnosť – modelová situácia

      

     Zadanie č. 4:

     Úloha 1 - tematický okruh: Domov a bývanie – opis obrázku

     Úloha 2 - tematický okruh: Zamestnanie – rozhovor na danú tému

     Úloha 3 - tematický okruh: Slovensko – modelová situácia

      

     Zadanie č. 5:

     Úloha 1 - tematický okruh: Domov a bývanie – opis obrázku

     Úloha 2 - tematický okruh: Komunikácia a jej formy – rozhovor na danú tému

     Úloha 3 - tematický okruh: Voľný čas, záľuby a životný štýl – modelová situácia

      

     Zadanie č. 6:

     Úloha 1 - tematický okruh: Obchod a služby – opis obrázku

     Úloha 2 - tematický okruh: Veda a technika v službách ľudstva – rozhovor na danú tému

     Úloha 3 - tematický okruh: Stravovanie – modelová situácia

      

     Zadanie č. 7:

     Úloha 1 - tematický okruh: Ľudské telo, starostlivosť o zdravie – opis obrázku

     Úloha 2 - tematický okruh: Masmédiá – rozhovor na danú tému

     Úloha 3 - tematický okruh: Knihy a literatúra – rolové hry

      

     Zadanie č. 8:

     Úloha 1 - tematický okruh: Doprava a cestovanie – opis obrázku

     Úloha 2 - tematický okruh: Slovensko – rozhovor na danú tému

     Úloha 3 - tematický okruh: Rodina a spoločnosť – rolové hry

      

     Zadanie č. 9:

     Úloha 1 - tematický okruh: Vzdelávanie – opis obrázku

     Úloha 2 - tematický okruh: Človek a príroda – rozhovor na danú tému

     Úloha 3 - tematický okruh: Mládež a jej svet – rolové hry

      

     Zadanie č. 10:

     Úloha 1 - tematický okruh: Zamestnanie – opis obrázku

     Úloha 2 - tematický okruh: Multikultúrna spoločnosť – rozhovor na danú tému

     Úloha 3 - tematický okruh: Kultúra a umenie – rolové hry

      

     Zadanie č. 11

     Úloha 1 - tematický okruh: Vzťahy medzi ľuďmi – opis obrázku

     Úloha 2 - tematický okruh: Krajiny, mestá a miesta – rozhovor na danú tému

     Úloha 3 - tematický okruh: Masmédiá – rolové hry

      

     Zadanie č. 12:

     Úloha 1 - tematický okruh: Vzťahy medzi ľuďmi – opis obrázku

     Úloha 2 - tematický okruh: Človek a príroda – rozhovor na danú tému

     Úloha 3 - tematický okruh: Vzory a ideály – rolové hry

      

     Zadanie č. 13:

     Úloha 1 - tematický okruh: Rodina a spoločnosť – opis obrázku

     Úloha 2 - tematický okruh: Stravovanie – rozhovor na danú tému

     Úloha 3 - tematický okruh: Človek a príroda – modelová situácia

      

     Zadanie č. 14:

     Úloha 1 - tematický okruh: Človek a príroda – opis obrázku

     Úloha 2 - tematický okruh: Obchod a služby – rozhovor na danú tému

     Úloha 3 - tematický okruh: Domov a bývanie – rolové hry

      

     Zadanie č. 15:

     Úloha 1 - tematický okruh: Človek a príroda – opis obrázku

     Úloha 2 - tematický okruh: Voľný čas, záľuby a životný štýl – rozhovor na danú tému

     Úloha 3 - tematický okruh: Vzťahy medzi ľuďmi – modelová situácia

      

     Zadanie č. 16:

     Úloha 1 - tematický okruh: Veda a technika v službách ľudstva – opis obrázku

     Úloha 2 - tematický okruh: Kultúra a umenie – rozhovor na danú tému

     Úloha 3 - tematický okruh: Rodina a spoločnosť – modelová situácia

      

     Zadanie č. 17:

     Úloha 1 - tematický okruh: Človek a spoločnosť – opis obrázku

     Úloha 2 - tematický okruh: Mládež a jej svet – rozhovor na danú tému

     Úloha 3 - tematický okruh: Vzdelávanie – modelová situácia

      

     Zadanie č. 18:

     Úloha 1 - tematický okruh: Komunikácia a jej formy – opis obrázku

     Úloha 2 - tematický okruh: Obliekanie a móda – rozhovor na danú tému

     Úloha 3 - tematický okruh: Zamestnanie – rolové hry

      

     Zadanie č. 19:

     Úloha 1 - tematický okruh: Masmédiá – opis obrázku

     Úloha 2 - tematický okruh: Doprava a cestovanie – rozhovor na danú tému

     Úloha 3 - tematický okruh: Šport – modelová situácia

      

     Zadanie č. 20:

     Úloha 1 - tematický okruh: Mládež a jej svet – opis obrázku

     Úloha 2 - tematický okruh: Človek a spoločnosť – rozhovor na danú tému

     Úloha 3 - tematický okruh: Krajiny, mestá a miesta – rolové hry

      

     Zadanie č. 21:

     Úloha 1 - tematický okruh: Ľudské telo, starostlivosť o zdravie – opis obrázku

     Úloha 2 - tematický okruh: Vzory a ideály – rozhovor na danú tému

     Úloha 3 - tematický okruh: Doprava a cestovanie – rolové hry

      

     Zadanie č. 22:

     Úloha 1 - tematický okruh: Stravovanie – opis obrázku

     Úloha 2 - tematický okruh: Rodina a spoločnosť – rozhovor na danú tému

     Úloha 3 - tematický okruh: Komunikácia a jej formy – rolové hry

      

     Zadanie č. 23:

     Úloha 1 - tematický okruh: Voľný čas, záľuby a životný štýl – opis obrázku

     Úloha 2 - tematický okruh: Krajina, ktorej jazyk sa učím – rozhovor na danú tému

     Úloha 3 - tematický okruh: Človek a príroda – rolové hry

      

     Zadanie č. 24:

     Úloha 1 - tematický okruh: Multikultúrna spoločnosť – opis obrázku

     Úloha 2 - tematický okruh: Šport – rozhovor na danú tému

     Úloha 3 - tematický okruh: Zamestnanie – rolové hry

      

     Zadanie č. 25:

     Úloha 1 - tematický okruh: Krajiny, mestá a miesta – opis obrázku

     Úloha 2 - tematický okruh: Ľudské telo, starostlivosť o zdravie – rozhovor na danú tému

     Úloha 3 - tematický okruh: Obchod a služby – rolové hry

      

     Zadanie č. 26:

     Úloha 1 - tematický okruh: Obliekanie a móda – opis obrázku

     Úloha 2 - tematický okruh: Domov a bývanie – rozhovor na danú tému

     Úloha 3 - tematický okruh: Vzťahy medzi ľuďmi – rolové hry

      

     Zadanie č. 27:

     Úloha 1 - tematický okruh: Knihy a literatúra – opis obrázku

     Úloha 2 - tematický okruh: Vzdelávanie – rozhovor na danú tému

     Úloha 3 - tematický okruh: Veda a technika v službách ľudstva – rolové hry

      

     Zadanie č. 28:

     Úloha 1 - tematický okruh: Vzory a ideály – opis obrázku

     Úloha 2 - tematický okruh: Vzťahy medzi ľuďmi – rozhovor na danú tému

     Úloha 3 - tematický okruh: Obchod a služby – rolové hry

      

     Zadanie č. 29:

     Úloha 1 - tematický okruh: Krajina, ktorej jazyk sa učím – opis obrázku

     Úloha 2 - tematický okruh: Knihy a literatúra – rozhovor na danú tému

     Úloha 3 - tematický okruh: Ľudské telo, starostlivosť o zdravie – rolové hry

      

     Zadanie č. 30:

     Úloha 1 - tematický okruh: Slovensko – opis obrázku

     Úloha 2 - tematický okruh: Mládež a jej svet – rozhovor na danú tému

     Úloha 3 - tematický okruh: Človek a spoločnosť – rolové hry

      

    • Nemecký jazyk

    • Zoznam maturitných zadaní pre ústnu formu internej časti MS

      

     Školský rok 2022/2023

     Zadanie č. 1

     a)    Obrázok: Tematický okruh: Kniha – priateľ človeka

     b)    Rozhovor: Tematický okruh: Človek a príroda

     c)    Dialóg: Tematický okruh: Mestá a miesta

      

     Zadanie č. 2

     a)    Obrázok: Tematický okruh: Vzory a idoly

     b)    Rozhovor: Tematický okruh: Škola a štúdium

     c)    Dialóg: Tematický okruh: Stravovanie

      

     Zadanie č. 3

     a)    Obrázok: Tematický okruh: Človeka spoločnosť

     b)    Rozhovor: Tematický okruh: Voľný čas, hobby

     c)    Dialóg: Tematický okruh: Masmédiá

      

     Zadanie č. 4

     a)    Obrázok: Tematický okruh: Cestovanie

     b)    Rozhovor: Tematický okruh: Rodina a spoločnosť

     c)     Dialóg: Tematický okruh: Človek a príroda

      

     Zadanie č. 5

     a)    Obrázok: Tematický okruh: Komunikácia a jej formy

     b)    Rozhovor: Tematický okruh: Cestovanie

     c)    Dialóg: Tematický okruh: Mládež a spoločnosť

      

     Zadanie č. 6

     a)    Obrázok: Tematický okruh: Človek a príroda

     b)    Rozhovor: Tematický okruh: Mládež a spoločnosť

     c)    Dialóg: Tematický okruh: Obchody a služby

      

     Zadanie č. 7

     a)    Obrázok: Tematický okruh: Štyri ročné obdobia

     b)    Rozhovor: Tematický okruh: Ľudské vzťahy

     c)    Dialóg: Tematický okruh: Domov a bývanie

      

     Zadanie č. 8

     a)    Obrázok: Tematický okruh: Slovensko

     b)    Rozhovor: Tematický okruh: Starostlivosť o zdravie

     c)    Dialóg: Tematický okruh: Multikultúrna spoločnosť

      

     Zadanie č. 9

     a)    Obrázok: Tematický okruh: Šport

     b)    Rozhovor: Tematický okruh: Masmédiá

     c)    Dialóg: Tematický okruh: Cestovanie

      

     Zadanie č. 10

     a)    Obrázok: Tematický okruh: Domov a bývanie

     b)    Rozhovor: Tematický okruh: Práca a povolanie

     c)    Dialóg: Tematický okruh: Rodina a spoločnosť

      

     Zadanie č. 11

     a)    Obrázok: Tematický okruh: Obchody a služby

     b)    Rozhovor: Tematický okruh: Komunikácia a jej formy

     c)    Dialóg: Tematický okruh: Slovensko

      

     Zadanie č. 12

     a)    Obrázok: Tematický okruh: Rodina a spoločnosť

     b)    Rozhovor: Tematický okruh: Mestá a miesta

     c)    Dialóg: Tematický okruh: Práca a povolanie

      

     Zadanie č. 13

     a)    Obrázok: Tematický okruh: Multikultúrna spoločnosť

     b)    Rozhovor: Tematický okruh: Móda a oblečenie

     c)    Dialóg: Tematický okruh: Starostlivosť o zdravie

      

     Zadanie č. 14

     a)    Obrázok: Tematický okruh: Krajina, ktorej jazyk sa učím

     b)    Rozhovor: Tematický okruh: Voľný čas a hobby

     c)    Dialóg: Tematický okruh: Móda a oblečenie

      

     Zadanie č. 15

     a)    Obrázok: Tematický okruh: Veda a technika

     b)    Rozhovor: Tematický okruh: Rodina a spoločnosť

     c)    Dialóg: Tematický okruh: Vzory a idoly

      

     Zadanie č. 16

     a)    Obrázok: Tematický okruh: Škola a štúdium

     b)    Rozhovor: Tematický okruh: Domov a bývanie

     c)    Dialóg: Tematický okruh: Voľný čas a hobby

      

     Zadanie č. 17

     a)    Obrázok: Tematický okruh: Ľudské vzťahy

     b)    Rozhovor: Tematický okruh: Stravovanie

     c)    Dialóg: Tematický okruh: Veda a technika

      

     Zadanie č. 18

     a)    Obrázok: Tematický okruh: Mestá a miesta

     b)    Rozhovor: Tematický okruh: Mládež a spoločnosť

     c)    Dialóg: Tematický okruh: Človek a príroda

      

     Zadanie č. 19

     a)    Obrázok: Tematický okruh: Človek a príroda

     b)    Rozhovor: Tematický okruh: Multikultúrna spoločnosť

     c)    Dialóg: Tematický okruh: Kultúra a umenie

      

     Zadanie č.20

     a)    Obrázok: Tematický okruh: Stravovanie

     b)    Rozhovor: Tematický okruh:  Šport

     c)    Dialóg: Tematický okruh: Človek a spoločnosť

      

     Zadanie č. 21

     a)    Obrázok: Tematický okruh: Obchody a služby

     b)    Rozhovor: Tematický okruh: Umenie a kultúra

     c)    Dialóg: Tematický okruh: Móda a oblečenie

      

     Zadanie č. 22

     a)    Obrázok: Tematický okruh: Starostlivosť o zdravie

     b)    Rozhovor: Tematický okruh: Domov a bývanie

     c)    Dialóg: Tematický okruh: Multikultúrna spoločnosť

      

     Zadanie č. 23

     a)    Obrázok: Tematický okruh: Domov a bývanie

     b)    Rozhovor: Tematický okruh: Človek a príroda

     c)    Dialóg: Tematický okruh: Komunikácia a jej formy

      

     Zadanie č. 24

     a)    Obrázok: Tematický okruh: Voľný čas a hobby

     b)    Rozhovor: Tematický okruh: Slovensko

     c)    Dialóg: Tematický okruh: Človek a príroda

      

     Zadanie č. 25

     a)    Obrázok: Tematický okruh: Mládež a spoločnosť

     b)    Rozhovor: Tematický okruh: Obchody a služby

     c)    Dialóg: Tematický okruh: Mestá a miesta

      

     Zadanie č. 26

     a)    Obrázok: Tematický okruh: Práca a povolanie

     b)    Rozhovor: Tematický okruh: Krajina, ktorej jazyk sa učím

     c)    Dialóg: Tematický okruh: Umenie a kultúra

      

     Zadanie č. 27

     a)    Obrázok: Tematický okruh: Masmédiá

     b)    Rozhovor: Tematický okruh: Človek a spoločnosť

     c)    Dialóg: Tematický okruh: Cestovanie

      

     Zadanie č. 28

     a)    Obrázok: Tematický okruh: Multikultúrna spoločnosť

     b)    Rozhovor: Tematický okruh: Veda a technika

     c)    Dialóg: Tematický okruh: Šport

      

     Zadanie č. 29

     a)    Obrázok: Tematický okruh: Cestovanie

     b)    Rozhovor: Tematický okruh: Vzory a idoly

     c)    Dialóg: Tematický okruh: Kniha - priateľ človeka

      

     Zadanie č. 30

     a)    Obrázok: Tematický okruh: Umenie a kultúra

     b)    Rozhovor: Tematický okruh: Kniha - priateľ človeka 

     c)    Dialóg: Tematický okruh: Krajina, ktorej jazyk sa učím

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola, Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa
   • +421 475 422 426
   • Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa Slovakia
   • 37956230
   • Ing. Miloš Mäsiar
   • +421 905 405 188 riaditel@soshnusta.sk
   • Gabriel Polčáni, +421 905 405 281
   • Nataša Chovancová, +421 905 499 751
   • Ľubica Ladiková, +421 475 422 426, +421 904 101 596 sekretariat@soshnusta.sk
   • Mgr. Janette Ferancová, +421 908 913 520 janette.ferancova@gmail.com j.ferancova@soshnusta.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje